Διεθνές Δίκαιο και Διεθνείς Οργανισμοί

Διδάσκων/ουσα : Κ. Χαΐνογλου, Δ. Σκιαδάς, Η. Κουσκουβέλης


Εξετάζονται οι πηγές του Διεθνούς Δικαίου με έμφαση στις διεθνείς συμβάσεις, η σχέση toy διεθνούς με το εσωτερικό δίκαιο, τα υποκείμενα του διεθνούς δικαίου: κράτη, διεθνείς οργανισμοί, άτομα.

Κράτη: στοιχεία, αναγνώριση, νομολογία Διεθνούς Δικαστηρίου.

Διεθνείς Οργανισμοί: θεωρία, ΟΗΕ (ανάλυση του Χάρτη ΟΗΕ), ειδικευμένες οργανώσεις, Περιφερειακοί Οργανισμοί (ΣτΕ, ΝΑΤΟ, ΕΕ, ΟΑΚ, ΑΕ, Αραβικός Σύνδεσμος, ASEAN).

Άτομο: Προστασία ατόμου σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο. Διεθνείς πράξεις με μηχανισμό ελέγχου, Νομολογία Διεθνών Δικαστηρίων.