Διεθνής Διπλωματία και Διαχείριση Κρίσεων

Διδάσκων/ουσα : Η. Κουσκουβέλης, Φ. Μπέλλου


Κύριος στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις μικρο-θεωρίες της λήψης αποφάσεων, ώστε, σε συνδυασμό με τις μακρο-θεωρίες των Διεθνών Σχέσεων, αφενός να βελτιστοποιηθεί η ικανότητα ανάλυσης, αφετέρου να αναπτυχθούν ικανότητες λήψης αποφάσεων, διαχείρισης κρίσεων και διαπραγμάτευσης. Καταρχάς, εξετάζονται οι παράγοντες που επιδρούν στη λήψη αποφάσεων εν γένει και στη διεθνή πολιτική ειδικότερα. Εν συνεχεία, παρουσιάζονται και αναλύονται οι ορθολογικές, συμβατικής και μη συμβατικής λογικής, καθώς και οι υποκειμενικές θεωρίες λήψης αποφάσεων, με θεωρητικές αναφορές από την Ελληνική κλασσική βιβλιογραφία (Θουκυδίδης, Ξενοφών) και παραδείγματα από την παγκόσμια ιστορία και τη διεθνή πολιτική. Ακολούθως, στη βάση των θεωριών λήψης αποφάσεων αναπτύσσεται η μελέτη των κρίσεων και της διαχείρισής τους, καθώς και οι καταγεγραμμένες τακτικές διαπραγμάτευσης.

Επιπλέον, για να ολοκληρωθεί η μελέτη διαχείρισης κρίσεων, εξετάζονται περιπτώσεις συντονισμού διπλωματίας και εξαναγκαστικών μέσων στο πλαίσιο συλλογικής δράσης από διεθνείς δρώντες, προκειμένου να τερματιστεί μια διεθνής κρίση. Σε αυτό το επίπεδο, αναλύονται οι διεθνείς μηχανισμοί και πρακτικές που χρησιμοποιούνται σε όλο τον κύκλο επίλυσης διεθνών συγκρούσεων καλύπτοντας το σύνολο της σύγχρονης εξελικτικής πορείας της διεθνούς δράσης στον τομέα αυτό. Η ανάλυση περιλαμβάνει τη μελέτη της θεωρητικής εξέλιξης στον εννοιολογικό χώρο της επίλυσης συγκρούσεων και διαχείρισης διεθνών κρίσεων προκειμένου να διασαφηνιστούν οι αντίστοιχες πτυχές της σύγχρονης διεθνούς πρακτικής μέσα από την αναλυτική εξέταση συγκεκριμένων περιπτώσεων μελέτης που αφορούν στις διεθνείς παρεμβάσεις.