Διεθνής Πολιτική Οικονομία και Άμυνα

Διδάσκων/ουσα : Χρ. Νίκας


Η μελέτη των διεθνών υποθέσεων αποκαλύπτει την πολυεπίπεδη αλληλεπίδραση γεγονότων που καθιστούν ανεπαρκή την ανάλυση τους με τα αναλυτικά εργαλεία ενός μόνο επιστημονικού αντικειμένου (Οικονομική ή Πολιτική Επιστήμη). Η Διεθνής Πολιτική Οικονομία ξεπερνά το πρόβλημα αυτό συνδυάζοντας τα εργαλεία των διαφόρων κοινωνικών επιστημών Η μέθοδος της έχει ως κεντρικό άξονα την παραδοχή ότι ο κόσμος είναι πολύ σύνθετος και χαρακτηρίζεται σε όλα τα επίπεδα του από το στοιχείο της αλληλεξάρτησης (interdependence). Η αλληλεξάρτηση ανάμεσα στις διάφορες χώρες αναφέρεται σ’ ένα πλέγμα οικονομικών και πολιτικών θεμάτων, όπως οι εμπορικές σχέσεις, το νομισματικό σύστημα, ο ρόλος του κράτους, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις και η διακυβέρνηση, αλλά άπτονται πλέον και θεμάτων που στο παρελθόν αντιμετωπίζονταν ως καθαρά εσωτερικό ζήτημα όπως η εθνική άμυνα. H άμυνα προστέθηκε στην ατζέντα της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας εκ των πραγμάτων καθώς η αλληλεξάρτηση είναι συνυφασμένη με το ζήτημα της ισχύος μιας χώρας. Η εθνική άμυνα και οι στρατιωτικές δαπάνες μιας χώρας ως προς την οικονομική τους διάσταση άπτονται θεμάτων όπως η ζήτηση και η παραγωγή άμυνας ως δημόσιο αγαθό, οι προμήθειες οπλικών συστημάτων, η λειτουργία πολεμικής βιομηχανίας και η σχέση τους με την οικονομική ανάπτυξη και πρόοδο μιας χώρας.