Διπλωματική Ιστορία: Οι μεγάλες Δυνάμεις και το Διεθνές Σύστημα

Διδάσκων/ουσα : Θ. Καρβουναράκης


Αντικείμενο του μαθήματος είναι η ιστορική εξέλιξη του διεθνούς συστήματος, με έμφαση στο ρόλο και τις μεταξύ τους σχέσεις των Μεγάλων Δυνάμεων. Επιδιώκεται έτσι η κατανόηση της λειτουργίας του διεθνούς συστήματος, αλλά και η εξοικείωση με τους παράγοντες και τα γεγονότα που καθόρισαν και καθορίζουν την από πολιτικής άποψης πορεία της ανθρωπότητας.

Το μάθημα βασίζεται σε ιστορική αφήγηση που εκτείνεται από την Ειρήνη της Βεστφαλίας το 1648, κατά συνθήκη απαρχή του σύγχρονου συστήματος διακρατικών σχέσεων, μέχρι και το τέλος του 200U αι., που σηματοδοτεί την πιο πρόσφατη κομβική αλλαγή της δομής και των αρχών του διεθνούς συστήματος. Η ιστορική αφήγηση θα συμπληρωθεί με αναλυτική παρουσίαση συγκεκριμένων διπλωματικών δράσεων, με θέματα όπως την διπλωματία της μικρασιατικής εκστρατείας, και το έργο των Αμερικανών διπλωματών στη Μόσχα την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, αλλά και την επισήμανση των αντιστοιχιών ανάμεσα σε ιστορικές εξελίξεις και διπλωματικές μεθόδους και οπτικές.

Οι φοιτητές θα κληθούν να μελετήσουν και να παρουσιάσουν προφορικά το περιεχόμενο βιβλίων (ένα ο καθένας από κατάλογο που θα προτείνει ο διδάσκων) που ευρύτερα βοηθούν στην κατανόηση του αντικειμένου του μαθήματος. Θα εξεταστούν γραπτά με βάση σύγγραμμα που θα καλύπτει μέρος της ύλης με ιδιαίτερη βαρύτητα. Στο τέλος του εξαμήνου θα υπάρξει προφορική εξέταση με βάση τα θέματα που αναπτύχθηκαν στην τάξη από τον διδάσκοντα. Η βαθμολογία του μαθήματος θα υπολογιστεί με βάση και τις τρεις μορφές εξέτασης που προαναφέρθηκαν.