Εφαρμοσμένη Στατιστική

Διδάσκων/ουσα : Κ. Ζαφειρόπουλος


Το μάθημα είναι μια εισαγωγή στην ανάλυση δεδομένων και την εφαρμοσμένη στατιστική και συμπεριλαμβάνει την εισαγωγή στον έλεγχο t-test, στον έλεγχο Χ2, στην πολλαπλή παλινδρόμηση, στην ανάλυση διακύμανσης, στις μη παραμετρικές μεθόδους, στην διακρίνουσα ανάλυση και στην ανάλυση κατά συστάδες. Πρόκειται για ένα εξαμηνιαίο μάθημα με τρεις ώρες διαλέξεων στο εργαστήριο υπολογιστών του Τμήματος. Η ανάλυση δεδομένων εκτελείται χρησιμοποιώντας το λογισμικό SPSS και οι διαλέξεις περιλαμβάνουν την εκπαίδευση για τη χρησιμοποίηση του λογισμικού και μια εισαγωγή στην υπολογιστική στατιστική. Οι σπουδαστές θα πρέπει να ολοκληρώσουν δύο εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και να συμμετέχουν σε μια γραπτή τελική εξέταση, η οποία θα γίνει στο εργαστήριο υπολογιστών στο τέλος του εξαμήνου.