Εξωτερική Πολιτική και Άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διδάσκων/ουσα : Η. Κουσκουβέλης, Φ. Μπέλλου, Α. Μποζίνης, Ρ. Παιδή


Στο μάθημα εξετάζεται τόσο θεωρητικά όσο και επίπεδο εφαρμογής πολιτικής η εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και πρόσφατες προσπάθειες οικοδόμησης συνεργασίας στον τομέα της Ευρωπαϊκής Άμυνας. Αναλύονται οι θεωρίες ολοκλήρωσης στο πλαίσιο της Ε.Ε. καθώς και η εξέλιξη των πολιτικών και στρατηγικών προτεραιοτήτων των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, κρατών μελών της Ε.Ε. στην προσπάθειά τους να οικοδομήσουν αξιόπιστους μηχανισμούς για την άσκηση μιας αποτελεσματικής εξωτερικής πολιτικής της Ε.Ε. Χρησιμοποιώντας εννοιολογικά εργαλεία από τη θεωρία των Διεθνών Σχέσεων και της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, το μάθημα εξηγεί και αναλύει την μεγάλη προσαρμογή που έχει προβεί η Ε.Ε. προκειμένου να καταστεί ικανή να αντιμετωπίζει απειλές και προκλήσεις ασφάλειας για τα μέλη της αλλά και για το ευρωπαϊκό της οικοδόμημα. Μια κριτική αξιολόγηση της εξέλιξης αυτής διαπερνά το σύνολο των διαλέξεων καθώς παράλληλα με την θεσμική οικοδόμηση των εργαλείων πολιτικής και συναφών μηχανισμών ευρωπαϊκής δράσης για την Ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα, αναλύονται κάθε φορά και οι στρατηγικοί σχεδιασμοί και προτεραιότητες των κρατών μελών της.