Ευρωπαϊκές Πολιτικές και Ευρωπαϊκή Δικαιϊκή Τάξη

Διδάσκων/ουσα : Δ. Σκιαδάς, Δ. Αναγνωστοπούλου


Στο μάθημα Ευρωπαϊκή Δικαιική Τάξη και Πολιτικές γίνεται ανάλυση των παρακάτω θεμάτων, με δεδομένο ότι οι φοιτητές έχουν ήδη ένα επίπεδο γνώσεων για την ΕΕ :

1)Εμβάθυνση στις νομοθετικές πράξεις της ΕΕ και στις διαφορές μεταξύ τους, παραδείγματα βασικών Κανονισμών και Οδηγιών και case study η επίδραση των Οδηγιών στην Προστασία του Καταναλωτή ( 2 μαθήματα)

2)Εμβάθυνση στο άμεσο αποτέλεσμα του κοινοτικού δικαίου με παραδείγματα από τη νομολογία του ΔΕΚ και παρουσίαση εργασιών των φοιτητών σε πρόσφατες αποφάσεις του ΔΕΚ (2 μαθήματα)

3)Γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου και η επίδρασή τους στην δικαιική τάξη της ΕΕ με έμφαση στην αρχή της μη διάκρισης και στην αρχή της αναλογικότητας

4)Δικαιοδοτικό σύστημα της ΕΕ με εμβάθυνση στην προσφυγή παράβασης κράτους μέλους, την αίτηση ακυρώσεως και την προδικαστική παραπομπή (2 μαθήματα)

5)Εσωτερική αγορά της ΕΕ: Ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων και κεφαλαίων – οι νέες εξελίξεις με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας για την ΟΝΕ

6)Ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων – ανάλυση της νέας Οδηγίας 2004/38/ΕΚ με παραδείγματα από τη νομολογία του ΔΕΚ (2 μαθήματα).

7)Μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ

8)Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού

Στο πλαίσιο του μαθήματος είναι υποχρεωτική η επεξεργασία και παρουσίαση εργασιών των φοιτητών είτε από τη νομολογία του ΔΕΚ είτε από τις νομοθετικές εξελίξεις της ΕΕ σε διάφορες πολιτικές της όπως την κοινή πολιτική μεταφορών, την πολιτική προστασίας περιβάλλοντος, την Κοινή Γεωργική πολιτική, την Πολιτική Έρευνας και Τεχνολογίας, την εκπαιδευτική πολιτική κλπ.