Ευρωπαϊκή Ένωση και Παγκόσμιο Οικονομικό Σύστημα

Διδάσκων/ουσα : Α. Μπιτζένης


Στο συγκεκριμένο μάθημα πραγματοποιείται μία ανάλυση του ευρωπαϊκού αλλά και του παγκόσμιου επιχειρησιακού περιβάλλοντος σύμφωνα με τα νέα δεδομένα της παγκοσμιοποιημένης αγοράς ενώ ταυτόχρονα επιχειρείται και μία ανάλυση της επίδρασης αυτών των αλλαγών στις επεκτατικές – επενδυτικές στρατηγικές των πολυεθνικών. Επισημαίνονται ιδιαιτέρως οι αλλαγές που προέκυψαν και θα προκύψουν στο επιχειρηματικό/ επιχειρησιακό περιβάλλον της διευρυμένης Ευρώπης. Επίσης, στο νέο λοιπόν ευρωπαϊκό επιχειρησιακό περιβάλλον που διαμορφώνεται με δεδομένες τις τάσεις της παγκοσμιοποίησης αναλύονται όλες οι πρωτοβουλίες για περιφερειακή οικονομική συνεργασία μεταξύ των χωρών της Βαλκανικής. Το συγκεκριμένο μάθημα επίσης ασχολείται με το θέμα των Ξένων ’μεσων Επενδύσεων αλλά και των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων. Ασχολείται επίσης με την μελέτη της δραστηριότητας των πολυεθνικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της διεθνοποιημένης – παγκοσμιοποιημένης αγοράς και αποσκοπεί:

– Στην περιγραφή του διεθνούς/παγκόσμιου επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της διεθνοποίησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

– Στην ανάλυση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της διεθνοποίησης της παραγωγής μέσω των πολυεθνικών επιχειρήσεων και των Ξένων ’μεσων Επενδύσεων.

– Στην μελέτη των επιχειρηματικών στρατηγικών που αναπτύσσει η επιχείρηση καθώς δραστηριοποιείται στα πλαίσια του διεθνούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

 

Οι στόχοι του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η:

 

– Περιγραφή και ανάλυση του παγκόσμιου επιχειρηματικού περιβάλλοντος

– Περιγραφή και ανάλυση του ευρωπαϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος

– Περιγραφή και ανάλυση του Βαλκανικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος

– Περιγραφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), της Οικονομικής Νομισματικής Ενωσης (ΟΝΕ), του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος (ΕΝΣ), του Μηχανισμού Συναλλαγματικής Ισοτιμίας (ΜΣΙ Ι & ΙΙ)

– Κατανόηση των σημαντικών αλλαγών που προκύπτουν στο ευρύτερο περιβάλλον της Ευρώπης

– Κατανόηση των αλλαγών που επιφέρει στο παγκόσμιο οικονομικό στερέωμα η οικονομική άνοδος και επέκταση της Κίνας

– Κατανόηση των προοπτικών που έχουν οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης για να αποτελέσουν μέλη της Ε.Ε. (σύμφωνα με την πολιτική διεύρυνσης της Ε.Ε.)

– Κατανόηση των κριτηρίων του Μάαστριχτ (Maastricht) και της Κοπεγχάγης (Copenhagen)

– Κατανόηση της πολιτικής των πολυεθνικών για επέκταση των δραστηριοτήτων τους σε αρκετές χώρες με τα δεδομένα της παγκοσμιοποιημένης αγοράς, του έντονου ανταγωνισμού και των κινήτρων και αντικινήτρων που προσφέρει η κάθε χώρα υποδοχής ξένων άμεσων επενδύσεων