Περιφερειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διδάσκων/ουσα : Ι. Παπαδόπουλος, Σ. Μπουτσιούκη, Ν. Βασιλειάδης


Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η κριτική ανάλυση του θεωρητικού πλαισίου της Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και η εμβάθυνση σε επίκαιρα θέματα Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής. Ειδικότερα, γίνεται μία ιστορική αναδρομή της Πολιτικής Συνοχής της Ε.Ε., εξετάζονται εκτενώς τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται ευρέως ως αιτιολογική βάση αυτής της πολιτικής και αξιολογούνται κριτικά οι γενικές αρχές επί των οποίων αυτή βασίζεται. Παρουσιάζεται η Περιφερειακή Πολιτική της Ε.Ε. στη νέα Συνθήκη της Λισσαβώνας (Μεταρρυθμιστική Συνθήκη) και συζητούνται οι Εκθέσεις Οικονομικής και Κοινωνικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η ενσωμάτωση σ’ αυτές της Στρατηγικής της Λισσαβόνας και της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Εξετάζονται ενδελεχώς τα νέα δεδομένα στο πεδίο της Εδαφικής Συνοχής και οι προβληματισμοί γύρω από τα εργαλεία διακυβέρνησης (governance) και εταιρικής σχέσης (partnership) της Περιφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε. Ακόμα, εξετάζεται η σχέση μεταξύ της Περιφερειακής Πολιτικής και της πολιτικής Κρατικών Ενισχύσεων της Ένωσης. Τέλος, παρουσιάζονται τα δημοσιονομικά δεδομένα της Ε.Ε. καθώς και ορισμένα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία. για την υποστήριξη της Περιφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε.