Συγκριτικά Πολιτικά Συστήματα Χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διδάσκων/ουσα : Ι. Κωνσταντινίδης


Αντικείμενο του σεμιναρίου αποτελεί η εξοικείωση των φοιτητών με τη συγκριτική μέθοδο πολιτικής ανάλυσης και η συστηματική εξέταση των πλουραλιστικών κοινοβουλευτικών πολιτικών συστημάτων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ιδιαίτερη έμφαση στον χαρακτήρα που αυτά προσλαμβάνουν από τους ουσιαστικούς όρους λειτουργίας και την πάγια αποκρυστάλλωση των πολιτικών δυνάμεών τους, δηλαδή από το κομματικό σύστημα. Στο πλαίσιο αυτό διερευνούνται οι μηχανισμοί εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας και οι συνδέσεις μεταξύ πολιτικής και κοινωνίας (κόμματα, εκλογές, ομάδες συμφερόντων) και οι διαδικασίες εφαρμογής πολιτικών για έναν σημαντικό αριθμό χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με το πέρας του μαθήματος, οι φοιτητές έχουν την ικανότητα, κατά πρώτον, να αναγνωρίζουν και να αντιδιαστέλλουν μεταξύ τους βασικά στοιχεία των πολιτικών συστημάτων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.