Συχνές Ερωτήσεις


Πότε μπορώ να υποβάλλω την αίτηση μου για εισαγωγή στο ΠΜΣ;

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων εισαγωγής στο ΠΜΣ είναι Μάιος-Σεπτέμβριος. Τουλάχιστον δύο μήνες πριν την έναρξη των μαθημάτων δημοσιεύεται στον τύπο σχετική ανακοίνωση προς τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους, που προσδιορίζει:

 1.      Τα απαραίτητα προσόντα υποψηφίων για εισαγωγή στο ΠΜΣ
 2.      Την προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών
 3.      Το γενικό τρόπο αξιολόγησης υποψηφίων
 4.      Τη διεύθυνση υποβολής δικαιολογητικών

 

Ποια είναι η διαδικασία υποβολής της αίτησης εισαγωγής στο ΠΜΣ;

Οι αιτήσεις των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών υποβάλλονται σε ειδικά έντυπα, που διατίθενται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ. Στη συνέχεια η Γραμματεία, στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις από τους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές, προωθεί στη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ το σύνολο των αιτήσεων με το συνοδευτικό υλικό.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

 1.   Έντυπη αίτηση
 2.   Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3.  Επίσημο αντίγραφο πτυχίου. Εάν το πτυχίο έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή θα πρέπει να συνοδεύεται και από την αναγνώριση του Δ.O.Α.Τ.Α.Π.
 4.   Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 5.  Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από Καθηγητές ή/ και Λέκτορες ΑΕΙ (Τα έντυπα των συστατικών επιστολών παραλαμβάνονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ.)
 6.   Καλή γνώση τουλάχιστον μιας ευρωπαϊκής γλώσσας πέραν της ελληνικής. Η γνώση αυτή θα πιστοποιείται σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 οριζόμενα, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115 τ.Α΄/09.06.2006) και Π.Δ. 146/2007 (ΦΕΚ 185 τ.Α’ /03.08.2007) και ισχύουν αναλογικώς εφαρμοζόμενα. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν κατέχουν κανένα από τα σχετικά αποδεικτικά που προβλέπουν οι ανωτέρω διατάξεις, υποχρεούνται να προσέλθουν σε γραπτή εξέταση.
 7.   Οι αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να πιστοποιούν την ελληνομάθειά τους με την κατάθεση των οριζομένων από το νόμο Πιστοποιητικών Επάρκειας και Βεβαίωσης Ελληνομάθειας.
 8.   Επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
 9. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, διακρίσεις, λοιποί τίτλοι σπουδών πλην του πρώτου πτυχίου (εάν υπάρχουν).
 10.  Παράβολο εξέταστρων φακέλου 50€, το οποίο δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση της ΓΣΕΣ.

 

Οι συστατικές επιστολές μπορούν να είναι στην αγγλική γλώσσα;

Γίνονται δεκτές συστατικές επιστολές στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα σε οποιοδήποτε έντυπο σε σφραγισμένο φάκελο Πανεπιστημίου

 

Υπάρχει προθεσμία υποβολής της αίτησης εισαγωγής στο ΠΜΣ;

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης εισαγωγής προσδιορίζεται στη σχετική προκήρυξη κάθε κύκλου σπουδών και λήγει συνήθως εντός Σεπτεμβρίου.

Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών που θα εισαχθούν στο ΠΜΣ;

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Σ.Ε.Ι., καθώς και Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν από την έναρξη της δεύτερης φάσης αξιολόγησης των υποψηφίων και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ.

 

Απαιτείται η γνώση ξένης γλώσσας για την εισαγωγή στο ΠΜΣ;

Απαιτείται καλή γνώση τουλάχιστον μιας ευρωπαϊκής γλώσσας πέραν της ελληνικής. Η γνώση αυτή θα πιστοποιείται σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 οριζόμενα, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115 τ.Α΄/09.06.2006) και Π.Δ. 146/2007 (ΦΕΚ 185 τ.Α’ /03.08.2007) και ισχύουν αναλογικώς εφαρμοζόμενα. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν κατέχουν κανένα από τα σχετικά αποδεικτικά που προβλέπουν οι ανωτέρω διατάξεις, υποχρεούνται να προσέλθουν σε γραπτή εξέταση.

 

Υπάρχει μέγιστος αριθμός εισακτέων;

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε 40 άτομα ετησίως, δηλ. 20 φοιτητές σε κάθε κατεύθυνση. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης σε ειδικές περιπτώσεις, οι οποίες θα αξιολογούνται κατά περίπτωση από την ίδια, μπορεί να αυξήσει τον αριθμό των εισακτέων κατά 20%.

 

Πως γίνεται η μοριοδότηση των υποψηφίων;

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται σε τρεις φάσεις:

 1. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την αξιολόγηση του φακέλου δικαιολογητικών του υποψηφίου, ως προς τα προσόντα τα οποία περιέχονται σε αυτόν. Ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται στο αξιολογηθέν περιεχόμενο του φακέλου είναι 75% και αναλύεται ως εξής:
 • Γενικός βαθμός πρώτου πτυχίου (συντελεστής βαρύτητας: 40%)
 • Ύπαρξη δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου (συντελεστής βαρύτητας: 10%)
 • Ερευνητική δραστηριότητα (εκτός της πτυχιακής εργασίας) του υποψηφίου, η οποία αποδεικνύεται με δημοσιεύσεις ή με πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα (συντελεστής βαρύτητας: 10%)
 • Η γνώση δεύτερης γλώσσας σε πολύ καλό επίπεδο που πιστοποιείται σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 οριζόμενα, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αναλογικώς εφαρμοζόμενα. (συντελεστής βαρύτητας: 10%)
 • Αξιολόγηση των συστατικών επιστολών (συντελεστής βαρύτητας: 5%)
 1. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει συνέντευξη από δύο τουλάχιστον μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής. Απαραίτητη προϋπόθεση πρόκρισης στη δεύτερη φάση είναι η κατάθεση όλων των απαιτουμένων δικαιολογητικών, πρωτοτύπων ή αντιγράφων τους σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1-4-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ: ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ). Ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται στη δεύτερη φάση είναι 25%.
 2. Κατά την τρίτη φάση, διαμορφώνεται η κατάταξη των υποψηφίων και προωθείται στη ΓΣΕΣ προς επιλογή των φοιτητών σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό.

 

Ποιο είναι το κόστος των διδάκτρων;

Τα δίδακτρα για το συνολικό διάστημα των σπουδών ορίζονται στα 4.200 ευρώ τα οποία καταβάλλονται σε δόσεις.

 

Ποια είναι τα μαθήματα;

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού απαιτούνται 8 Μαθήματα και εκπόνηση και επιτυχής εξέταση Διπλωματικής Εργασίας. Μπορείτε να δείτε το συνοπτικό και το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών εδώ.

 

Πότε ξεκινούν τα μαθήματα και ποια είναι η διάρκεια τους;

Τα μαθήματα ξεκινούν τον Οκτώβριο και κάθε διδακτικό εξάμηνο διαρκεί 13 πλήρεις διδακτικές εβδομάδες

 

Πόσες πιστωτικές μονάδες ECTS συγκεντρώνει το ΠΜΣ;

Κάθε εξαμηνιαίο υποχρεωτικό μάθημα ισοδυναμεί με οκτώ (8) πιστωτικές μονάδες ECTS, ενώ κάθε εξαμηνιαίο μάθημα επιλογής ισοδυναμεί με επτά (7) πιστωτικές μονάδες ECTS, εκτός από τα μαθήματα επιλογής του Α΄ εξαμήνου της Κατεύθυνσης: «Στρατηγικές Σπουδές και Διεθνής Πολιτική», που ισοδυναμούν με έξι (6) πιστωτικές μονάδες ECTS έκαστο. Η διπλωματική εργασία ισοδυναμεί με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ECTS. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης απονέμεται μετά τη συμπλήρωση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων ECTS.

 

Είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση των μαθημάτων;

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς τις παραδόσεις, τα εργαστήρια και άλλες δραστηριότητες, που προβλέπονται για κάθε μάθημα. Το όριο απουσιών που δικαιούται ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής είναι μέχρι εννέα ώρες σε κάθε μάθημα, άσχετα αν πρόκειται για απουσίες δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες. Για μεγαλύτερο αριθμό απουσιών η Συντονιστική Επιτροπή αποφασίζει την εκπόνηση ειδικής συμπληρωματικής εργασίας, την επανάληψη του μαθήματος ή τον αποκλεισμό του φοιτητή από το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου προγράμματος;

Μοναδικό πρόγραμμα στην Ελλάδα στο αντικείμενο της Στρατηγικής. Προσφέρει γνώσεις απαραίτητες για σταδιοδρομία σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς και υπηρεσίες. Απόφοιτοι του έχουν ενταχθεί στο Διπλωματικό Σώμα. Σύγχρονο Πρόγραμμα Σπουδών. Υψηλό επίπεδο διδασκόντων και φοιτητών. Καλλιέργεια αναλυτικών και κριτικών ικανοτητών. Πλούσια βιβλιοθήκη και άριστη υλικοτεχνική υποδομή. Δυνατότητα φοίτησης στο εξωτερικό με συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+.

Πότε πραγματοποιούνται οι διαλέξεις;

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται κατά τις απογευματινές ώρες και σε εργάσιμες ημέρες.

 

Υπάρχει δυνατότητα μερικής φοίτησης;

Το ΠΜΣ προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους, αλλά και μερικής, φοίτησης. Σε περίπτωση πλήρους φοίτησης, η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Σε περίπτωση μερικής φοίτησης, η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε πέντε (5) διδακτικά εξάμηνα.

 

Ποια είναι η μέγιστη διάρκεια φοίτησης;

Μεταπτυχιακός φοιτητής, ο οποίος δεν έχει αποκτήσει το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης εντός τριετίας από την εγγραφή του στο ΠΜΣ, διαγράφεται από το ΠΜΣ, εκτός αν η ΓΣΕΣ αποφασίσει την παράταση παραμονής του σε αυτό για ένα ακόμη έτος.

Υπάρχει δυνατότητα αναστολής φοίτησης;

Κατόπιν αίτησης μεταπτυχιακού φοιτητή, είναι δυνατόν να του χορηγηθεί αναστολή φοίτησης, με απόφαση της ΓΣΕΣ, για μέχρι δύο διδακτικά εξάμηνα και μόνο για αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους υγείας.

Υπάρχει δυνατότητα φοίτησης στο εξωτερικό;

Οι φοιτητές του μεταπτυχιακού στις Διεθνείς Σπουδές έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ ώστε να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους στο εξωτερικό.

 

Ποιος είναι ο τίτλος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης;

Το ΠΜΣ του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις Διεθνείς Σπουδές και συγκεκριμένα στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

 • Διεθνείς Σπουδές με ειδίκευση: Ευρωπαϊκές Σπουδές και Διπλωματία
 • Διεθνείς Σπουδές με ειδίκευση: Στρατηγικές Σπουδές και Διεθνής Πολιτική

 

Πότε πραγματοποιούνται τελετές ορκωμοσίας;

Τελετές ορκωμοσίας πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο κατά τους μήνες Νοέμβριο και Μάιο και συμμετέχουν μόνο οι φοιτητές που έχουν περατώσει επιτυχώς τις σπουδές τους και έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.