Νέος κύκλος σπουδών ΠΜΣ στις Διεθνείς Σπουδές 2016-2017

Ανακοινώσεις | 03/06/2016


Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) ανακοινώνει την έναρξη του ένατου κύκλου σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Διεθνείς Σπουδές, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού (Master’s) στις εξής κατευθύνσεις:

1) Διεθνείς Σπουδές με ειδίκευση στις Ευρωπαϊκές Σπουδές και τη Διπλωματία

2) Διεθνείς Σπουδές με ειδίκευση στις Στρατηγικές Σπουδές και τη Διεθνή Πολιτική

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ για το Πανεπιστημιακό έτος 2016-2017 ορίζεται σε είκοσι (20) ανά ειδίκευση, συνολικά κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) φοιτητές.

Ανάλογα με των αριθμό φοιτητών που θα γίνουν δεκτοί μπορεί να εξεταστεί η δυνατότητα μερικής φοίτησης.

Τα δίδακτρα για το συνολικό διάστημα των σπουδών ορίζονται στα 4.200 ευρώ, τα οποία θα καταβληθούν σε δόσεις.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν στη γραμματεία του ΠΜΣ του τμήματος ΔΕΣ (κατά τις ώρες 10:00-15:00) το αργότερο μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Έντυπη αίτηση ( παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ του Τμήματος ΔΕΣ ή την ηλεκτρονική σελίδα του Πανεπιστημίου). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν την ειδίκευση του ΠΜΣ που επιθυμούν να παρακολουθήσουν.

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

3. Αντίγραφο πτυχίου. Εάν το πτυχίο έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, θα πρέπει να συνοδεύεται και από την αναγνώριση του Δ.O.A.T.A.Π.

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο).

5. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από Καθηγητές ή/ και Λέκτορες ΑΕΙ (τα έντυπα των συστατικών επιστολών παραλαμβάνονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ του Τμήματος ΔΕΣ ή την ηλεκτρονική σελίδα του Πανεπιστημίου).

6. Πιστοποιητικό καλής γνώσης τουλάχιστον μιας ευρωπαϊκής γλώσσας πέραν της ελληνικής. Η γνώση αυτή θα πιστοποιείται σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 οριζόμενα, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115 τ.Α’/09.06.2006) και Π.Δ. 146/2007 (ΦΕΚ 185 τ.Α’ /03.08.2007) και ισχύουν αναλογικώς εφαρμοζόμενα περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν κατέχουν κανένα από τα σχετικά αποδεικτικά που προβλέπουν οι ανωτέρω διατάξεις, υποχρεούνται να προσέλθουν σε γραπτή εξέταση.

7. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να πιστοποιούν την ελληνομάθειά τους με την κατάθεση των οριζομένων από το νόμο Πιστοποιητικών Επάρκειας και Βεβαίωσης Ελληνομάθειας.

8. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, λοιποί τίτλοι σπουδών πλην του πρώτου πτυχίου (εάν υπάρχουν).

9. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

10. Παράβολο εξέταστρων φακέλου 50€ στο λογαριασμό του ΠΜΣ στην Τράπεζα Πειραιώς: 5202-038764-896 (IBAN: GR63 0172 2020 0052 0203 8764 896) Απαραίτητα στοιχεία για την κατάθεση: Ονοματεπώνυμο, ΠΜΣ ΔΕΣ, Παράβολο εξέταστρων φακέλου.

Ποιοι πτυχιούχοι γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Σ.Ε.Ι., καθώς και Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν από την έναρξη της δεύτερης φάσης αξιολόγησης των υποψηφίων και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ.

Διαδικασία Αξιολόγησης των Αιτήσεων

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται σε τρεις φάσεις:

1. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την αξιολόγηση του φακέλου δικαιολογητικών του υποψηφίου, ως προς τα προσόντα τα οποία περιέχονται σε αυτόν. Ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται στο αξιολογηθέν περιεχόμενο του φακέλου είναι 75% και αναλύεται ως εξής:

Γενικός βαθμός πρώτου πτυχίου (συντελεστής βαρύτητας: 40%)

Ύπαρξη δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου (συντελεστής βαρύτητας: 10%)

Ερευνητική δραστηριότητα (εκτός της πτυχιακής εργασίας) του υποψηφίου, η οποία αποδεικνύεται με δημοσιεύσεις ή με πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα (συντελεστής βαρύτητας: 10%)

Η γνώση δεύτερης γλώσσας σε πολύ καλό επίπεδο που πιστοποιείται σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 οριζόμενα, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αναλογικώς εφαρμοζόμενα. (συντελεστής βαρύτητας: 10%)

Αξιολόγηση των συστατικών επιστολών (συντελεστής βαρύτητας: 5%)

2. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει συνέντευξη από δύο τουλάχιστον μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής. Απαραίτητη προϋπόθεση πρόκρισης στη δεύτερη φάση είναι η κατάθεση όλων των απαιτουμένων δικαιολογητικών, πρωτοτύπων ή αντιγράφων τους σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1-4-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ: ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ). Ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται στη δεύτερη φάση είναι 25%.

3. Κατά την τρίτη φάση, διαμορφώνεται η κατάταξη των υποψηφίων και προωθείται στη ΓΣΕΣ προς επιλογή των φοιτητών σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό.

Για περισσότερες πληροφορίες, παραλαβή των εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή και για την διαδικασία της αξιολόγησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τη σελίδα του ΠΜΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://international.uom.gr ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ του Τμήματος ΔΕΣ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τηλ. 2310891507, e-mail mad@uom.gr (Πληροφορίες ώρες 10.00 – 15.00)

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ στις Διεθνείς Σπουδές

Ηλίας Κουσκουβέλης

Καθηγητής